Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement jeugdhuis okapi

VERSIE GELDIG SINDS 16 JUNI 2018

Jeugdhuis Okapi wil geen gewoon jeugdcafé zijn waar je met een uitvlucht voor thuis je (eerste) pinten kunt pakken. Jeugdhuis Okapi wil jonge mensen stimuleren tot vrije, zelfstandige en verantwoordelijke mensen die een actieve rol willen spelen in het gemeenschapsleven en die, gaandeweg en met mate, de kans krijgen hun verantwoordelijkheden op te nemen, in betrokkenheid en zorg op elkaar. Het jeugdhuis is er voor en door jongeren.

Toch zijn er ook regels noodzakelijk om het leven en samenleven geordend en aangenaam te laten verlopen.

Iedereen is welkom ongeacht geslacht, ras, politieke of religieuze overtuiging zolang het huishoudelijk reglement wordt aanvaard en nageleefd. Door naar binnen te gaan aanvaardt U uitdrukkelijk deze regels en ziet U af van ieder verweer.

1. ALGEMEEN

Jeugdhuis Okapi heeft tot doel, zoals omschreven in de statuten:

  • De organisatie, samen, door en voor jongeren, van alle mogelijke vormende, culturele, sociale, informatieve, recreatieve en sportieve activiteiten;

  • Vorming en begeleiding van jongeren, gedurende hun vrije tijd, in hun groei naar autonome, sociaal vaardige personen, met bijzondere aandacht voor de naastenliefde en onderlinge hulpverlening in christelijke en evangelische geest;

  • De bevordering van het welzijn en de culturele ontwikkeling in christelijke geest van jongeren;

  • Haar leden op algemene en bijzondere wijze, stoffelijke, morele en geestelijke hulp en steun te verschaffen en bij te staan in het nastreven van de onderscheiden doeleinden van de vereniging;

  • De inrichting van een jeugdhuis;

  • Het ter beschikking stellen, verhuren en exploiteren van de accommodatie en ruimtes voor dergelijke activiteiten.

De voertaal is Nederlands. Dit houdt in dat de activiteiten, de vergaderingen, de algemene werking en de voertaal in het jeugdhuis/café het Nederlands is.

Dit huishoudelijk reglement geldt voor iedereen die het domein of één van de lokalen van het jeugdhuis betreedt, of deelneemt aan één van de activiteiten. De toepassing noch geldigheid kunnen worden aangevochten of in twijfel getrokken.
De toepassing hiervan wordt gewaarborgd door de Raad van Bestuur van vzw PJC Okapi, en desgevallend door de Raad van Bestuur van de vzw Dekenale Werken van het Dekenaat Lokeren.

De VZW PJC Okapi noch het jeugdhuis zijn verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van goederen.

2. OPENINGSUREN

Vrijdag van 16.00 u. tot 02.00 uur
Zaterdag van 20.00 u. tot 02.00 uur
Zondag van 20.00 u. tot 23.30 uur
Woensdag van 19.00 u. tot 22.30 uur (alleen tijdens de schoolvakanties)
Donderdag van 19.00 u. tot 22.30 uur (volwassenwerking Alderhande en Sperwer)

Het sluitingsuur dient gerespecteerd te worden, en is de verantwoordelijkheid van het Kernlid dat verantwoordelijke (vw) is voor de betrokken avond.

Een half uur voor het sluitingsuur is het de laatste bestelling en een kwartier voor het sluitingsuur wordt de muziek afgezet en de zware spots en TL-verlichting aangeschakeld. Het Jeugdhuis kan te allen tijde worden gesloten wanneer dit wenselijk of noodzakelijk is. Door bepaalde omstandigheden kunnen ook andere openingsuren gelden die voorafgaandelijk door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd. Ook activiteiten buiten het domein van PJC Okapi dienen voorafgaand goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur. Zonder deze goedkeuring vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de individuele inrichter.

3. LEDEN EN BEZOEKERS

De effectieve leden van het jeugdhuis zijn de leden van de algemene vergadering van de vzw PJC Okapi. Jaarlijks wordt de volledige ledenlijst opgemaakt.

Toegetreden lid is eenieder die een lidkaart van het jeugdhuis heeft aangekocht. Ook bezoekers zijn te allen tijde welkom mits zij zich gedragen naar de voorschriften van dit huishoudelijk reglement. Door hun bezoek aanvaarden zij dit reglement.

Een lidkaart is dus niet verplicht, maar geeft wel recht op een aantal voordelen:

  • Reductie bij optredens of activiteiten van Jeugdhuis Okapi of andere jeugdhuizen, aangesloten bij FORMAAT.

  • gratis consumptie op je verjaardag

  • een tijdschrift dat jaarlijks verschijnt

Een lidkaart loopt van 1 augustus t.e.m. 31 juli.

De gegevens van onze leden worden beheerd met respect voor hun privacy en conform de heersende nationale en Europese regels hieromtrent. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van PJC Okapi vzw op onze website (www.jeugdhuisokapi.be) en in de informatieborden in het jeugdhuis.

4. LEEFSLEUTELS EN -GEWOONTES VOOR EEN LEEFBAAR EN GEZELLIG JEUGDHUIS

4.1 RESPECT VOOR MEDEMENSEN

Hou het gezellig en sfeervol, wees vriendelijk en beleefd. Geweldpleging (ook uitlokking ervan) en (legale en illegale) wapens zijn taboe, en worden gesanctioneerd volgens hoofdstuk 9.

Respecteer en tolereer anderen! Handtastelijkheden – ongeacht aard en omvang – zijn verboden en kunnen worden gesanctioneerd volgens hoofdstuk 9.

Beledigingen en vernederingen waaronder racisme zijn niet toegelaten en kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig hoofdstuk 9.

Daden strijdig met de openbare orde, de veiligheid, de goede zeden en eer en welvoeglijkheid worden, naast mogelijke strafrechtelijke gevolgen, ook binnen het jeugdhuis gesanctioneerd. Dit geldt ook voor andere strafbare feiten als verduistering of diefstal, of handel en/of gebruik van illegale middelen.

Het rookverbod is algemeen en dient te worden gerespecteerd. In het jeugdhuis en in de overdekte doorgang voor de poort wordt er NIET gerookt!

4.2 RESPECT VOOR DE OMGEVING

Draag zorg voor het meubilair, het sanitair, het materiaal en de installaties van het jeugdhuis. Bij diefstal of vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie en worden alle onkosten doorgerekend.

Bezoekers van het jeugdhuis bevinden zich enkel in het Jeugdcafé en in de zone tussen de ingang aan de straat en het rode hek ter hoogte van de conciërgewoning. Bezoekers van het jeugdhuis blijven van de jeugdlokalen en –terrein weg.

Fietsen worden niet tegen de gevels van de buren geplaatst, en wij houden de voetpaden vrij (zie verder).
Lege glazen en flesjes terugbrengen naar de toog. Laat deze niet slingeren in en rond het jeugdhuis

Matig uw alcoholverbruik. Ook de wet op de dronkenschap is geldig in het jeugdhuis! Er wordt geen drank of lege flesjes meegenomen voorbij de poort. .

Bij het verlaten van het jeugdhuis hebben wij aandacht voor de nachtrust van de buren, en passen wij ons geluid aan (zowel stem-, car-, hifi- of motorgeluid).

Bezoekers van het jeugdhuis blijven niet rondhangen in de Kerkstraat, en gaan zeker niet in de hallen en inhammen van woningen en winkels van de Kerkstraat babbelen of zitten.

Muziek “ja”, lawaai “neen” ! Denk aan de buren... en jezelf. Teveel decibels is schadelijk voor het gehoor.

4.3 RESPECT VOOR HET CONCEPT

Er is geen consumptieverplichting. Er moet dus door de bezoeker zelf aan de toog worden besteld.

Eigen drank kan noch in het jeugdhuis noch op de terreinen rondom worden genuttigd.

Er is geen mogelijkheid om consumpties op krediet te bekomen (poef). Er kan contant of met bancontact worden betaald aan de toog.

Niemand mag in het jeugdhuis of aangrenzende zalen of achterliggende lokalen blijven overnachten.

Affiches kunnen op de voorziene plaatsen worden opgehangen. De (afbeeldingen en teksten op) affiches en de aangekondigde activiteiten moeten in overeenstemming zijn met het doel van het jeugdhuis en mogen niet strijdig zijn met de regelen van eer en welvoeglijkheid noch met de goede zeden. De affiches moeten ook politiek neutraal zijn.

Het uitdelen van strooibiljetten of flyers is toegelaten voor zover zij niet in strijd zijn met het doel noch met de regelen van eer en welvoeglijkheid noch met de goede zeden.

5. KLANTEN DIE DE ZAAK VERLATEN WORDEN VERZOCHT

Geen vandalisme aan te richten in en rond het jeugdhuis, de netheid en de orde te respecteren in en rond het jeugdhuis, geen geluidsoverlast en geen nachtlawaai te veroorzaken in en rond het jeugdhuis en zich te onthouden van verkeersdeelname na het nuttigen van overdreven alcoholhoudende dranken.

6. VERBODEN (WAT NIET MAG/KAN)

De toegang tot het jeugdhuis is verboden voor jongeren onder de 15 jaar zonder begeleiding van hun ouders.

Jongeren onder de 16 jaar mogen - overeenkomstig de wet - geen alcoholische dranken bestellen en/of nuttigen.

Het is ten strengste verboden – overeenkomstig de wet – te roken IN het jeugdhuis én de overdekte doorgang tussen de Kerkstraat en de dubbele deur.

Drugsbezit, drugsgebruik en drugsverkoop zijn absoluut verboden in het jeugdhuis en leiden automatisch naar een tuchtmaatregel, zonder verhaal (zie hoofdstuk 9). Los van de vraag naar het juridische gedoogbegeleid is dus ook het bezit van softdrugs volstrekt verboden.

Op politiebevel is het verboden fietsen achter te laten in de Kerkstraat. Zij belemmeren het verkeer en de voetgangers. Maak er de gewoonte van uw fiets te stallen aan of achter de St.- Laurentiuskerk. Bij voorkeur op slot! De inkom en de doorgang van het PJC Okapi moet “vrij” blijven om in noodsituaties de toegang voor de hulpdiensten te verzekeren.

Boekentassen of persoonlijke voorwerpen mogen de vrije toegang tot de inkompoort niet hinderen. De doorgang van de inkom moet “vrij” blijven voor de hulpdiensten en voor de conciërge. Plaats daarom je tas ordelijk langs de kant a.u.b.! U blijft ook zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de door U achtergelaten spullen, zonder verhaal noch verweer op het jeugdhuis of PJC Okapi vzw.

Ontoelaatbaar gedrag:

het ontvreemden van voorwerpen en zaken van het jeugdhuis en/of bezoekers

het lastigvallen van klanten (= verwijten, spuwen, sigaretten in vesten duwen,...)

het plegen van geweld t.o.v. de verantwoordelijken, de Kernleden, de tappers of aanwezige klanten (verbaal en/of fysiek)

het beschadigen van en het aanbrengen van vernielingen aan het gebouw, de inboedel en de goederen van het jeugdhuis

het dragen van gelijk welk wapen
buiten de toelating van de uitbater handel drijven gokspelen onder welke vorm dan ook
de gedragingen in vorige hoofdstukken vermeld; ...

7. TAPPERS en DRAAIERS (of DJ’s)

Voor elk openingsmoment worden bij voorkeur twee verantwoordelijke tappers en eventueel één DJ aangeduid onder de verantwoordelijkheid van de betrokken (Kern)verantwoordelijke voor dat openingsmoment. Hun namen worden steeds in het dienstboek genoteerd alvorens zij hun shift aanvatten. Een shift beslaat de hele avond!

Alleen de tappers en DJ met dienst én de verantwoordelijke mogen achter de toog komen, deze taken zijn onbezoldigd.

7.1 TAPPERS

De minimumleeftijd voor de tappers is 16 jaar.

De verantwoordelijke tappers mogen gratis drinken tijdens hun shift maar moeten steeds nuchter blijven.

De verantwoordelijke tappers mogen geen consumpties weggeven.

Het is verboden om (nog) alcohol te schenken aan mensen die niet meer in een nuchtere toestand zijn.

7.2 DRAAIERS

Het jeugdhuis beschikt over een eigen muziekinstallatie en heeft een eigen muziekcollectie: CD’s en de digitale muziekcollectie XMusix. CD’s die toebehoren aan het jeugdhuis blijven ook steeds in het jeugdhuis aanwezig en worden na gebruik netjes in het doosje opgeborgen.

De DJ let erop dat hij/zij legaal verkregen muziek afspeelt. Bij eigen muziek kan de draaier te allen tijde de bron van de muziek aantonen.
Het afspelen van muziek via (gratis) websites (bijvoorbeeld Youtube, Spotify, ...) is - conform de wet - verboden.

De DJ waakt erover dat het geluidsniveau de VLAREM-normen niet overschrijdt. Daarvoor is een geluidsmeter voorzien.

Eventuele boetes op de schending van de auteursrechten zijn altijd ten laste van de betrokken persoon of DJ. Er is geen verhaal tegen het jeugdhuis of PJC Okapi vzw.

Eigen CD’s en muziekdragers mogen worden gebruikt op eigen risico voor schade en/of verlies.

Wie de muziekinstallatie bedient is ook verantwoordelijk voor de naleving van het geluidsniveau. Hierbij moeten de regelen van de Vlarem-wetgeving, het politiereglement en de civielrechtelijke regelen van burenhinder worden nageleefd.

Bij klachten en eventuele P.V.’s van geluidsoverlast is de betrokken persoon aansprakelijk, dient hij het P.V. op zijn naam te ondertekenen en desgevallend de boete te dragen. Er is geen verhaal tegen het jeugdhuis of PJC Okapi vzw.

De verantwoordelijke van dat openingsmoment of bestuursleden kunnen te allen tijde beslissen dat een persoon niet langer de muziekinstallatie mag bedienen wegens onvoldoende naleving van de regelen ivm het geluid (al dan niet bij PV vastgesteld).

8. VERANTWOORDELIJKE

Minimumleeftijd voor de (Kern)verantwoordelijke van het openingsmoment: 18 jaar.
Bij elk openingsmoment is er een Kernlid dat verantwoordelijk is voor de betrokken avond. Zijn naam wordt voorafgaandelijk in het dienstboek genoteerd.
De Kern bestaat uit toegetreden leden van het Jeugdhuis die een specifieke taak en rol op zich nemen bij het uitbaten van het jeugdhuis en bij de organisatie van activiteiten die passen binnen het doel van het jeugdhuis. Zij vergaderen tweewekelijks op zondagavond, en wanneer dit noodzakelijk is. Lidmaatschap wordt bepaald door de zittende Kernleden, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

De verantwoordelijke zorgt voor het goed verloop van de avond, voor het respect voor de regelen (ondermeer ook in verband met de geluidsnormen waarvoor hij eindverantwoordelijk is) en dat het sluitingsuur wordt nageleefd.

De verantwoordelijke en de tappers kuisen het jeugdhuis, de doorgang en de straat op na sluiting van het jeugdhuis. De verantwoordelijke heeft aandacht voor het sorteren van het afval.

De frigo’s moeten ook worden bijgevuld, alle lichten en elektrisch materiaal moet afstaan en alle deuren worden slotvast gemaakt..

De verantwoordelijke draagt de hele avond zorg voor het materiaal van het jeugdhuis en voor de kas. Bij het einde van de avond telt hij ook nauwgezet de kassa en bezorgt de inkomsten onverkort aan de conciërge.

De verantwoordelijke mag gratis drinken tijdens zijn shift maar moet steeds nuchter blijven. Het is niet toegestaan zich als verantwoordelijke gedurende de avond te laten vervangen.

Hoofdstuk 9 inzake orde- en tuchtmaatregelen is onverkort van toepassing, en dit zowel m.b.t. daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met de dienst te maken hebben.

Deze taak is onbezoldigd.

9. OVERTREDERS VAN DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT RISKEREN

9.1 ORDEMAATREGELEN

Verzoek het gedrag te wijzigen.

Een gesprek met de verantwoordelijken.

Doorverwijzing, mogelijk signalement en indienen van een klacht bij de politiediensten;

Onmiddellijke verwijdering van PJC Okapi gedurende die dag, opgelegd door de verantwoordelijke van dat openingsmoment.

Onmiddellijke en/of tijdelijk preventieve verwijdering uit het jeugdhuis gedurende meerdere openingsmomenten, opgelegd door twee leden van de Raad van Bestuur. Deze tijdelijke verwijdering loopt gedurende de procedure en er tot slot een beslissing is genomen door de volledige Raad van Bestuur.

Een aangetekend schrijven naar de persoon in kwestie en/of aan de ouders in geval van minderjarigheid betreffende de ordeverstoring, het niet naleven van het huishoudelijk reglement. (= waarschuwing)

9.2 TUCHTMAATREGELEN

De opgelegde tuchtmaatregel wordt door de Raad van Bestuur genomen, gesteund door een niet-bindend advies van de Kerngroep. De formele beslissing berust bij de Raad van Bestuur, en wordt zo snel mogelijk meegedeeld aan de betrokkene.
De tuchtmaatregel moet niet worden gemotiveerd. Er staat geen intern noch extern beroep open tegen de opgelegde tuchtmaatregels.

De interne tuchtregeling wordt beoordeeld los van mogelijke strafrechtelijke of administratieve gevolgen van het gesanctioneerde gedrag. Bij schade zal deze steeds moeten worden vergoed los van de opgelegde interne en/of externe sanctie.
Personen die zich niet houden aan de uitvoering van hun tuchtmaatregel krijgen een zwaardere tuchtmaatregel opgelegd.

Bij elk onaanvaardbaar gedrag kan de ondervoorzitter in samenspraak met een bestuurslid, de persoon in kwestie uitnodigen tot een gesprek.

De beslissing tot weigering en tot definitieve uitsluiting van het jeugdhuis zal genomen worden door de Raad van Bestuur in het eerste geval.

Voor zware feiten (zoals zware vernielingen, ...) of bij afwezigheid van handelen door de Raad van Bestuur Okapi, zal ook de eigenaar, de vzw Dekenale Werken van het Dekenaat Lokeren inspraak hebben in de besluitvorming van de te nemen tuchtmaatregels en zal de persoon in kwestie en zijn/haar ouders verantwoording dienen af te leggen bij de Raad van Bestuur van de vzw Dekenale Werken.

Klanten die de toegang tot het jeugdhuis ontzegd zijn, zullen gevraagd worden onmiddellijk de zaak te verlaten. Nadien worden de politiediensten opgeroepen, melding en eventueel klacht ingediend wegens het overtreden van het huishoudelijk reglement en het niet naleven van de tuchtmaatregelen genomen door PJC Okapi vzw!

10. DE STATUTEN VAN PJC OKAPI VZW

Dit huishoudelijk reglement valt onder de statuten van de PJC Okapi vzw. Deze statuten zijn te raadplegen in het jeugdhuis.

Wij hopen dat je dit huishoudelijk relement naleeft en veel onvergetelijke momenten beleeft in het jeugdhuis.